คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานตามหัวข้อต่างๆ ของกฎระเบียบของคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน 10 ข้อที่สำคัญเพื่อทำงานเพื่อประเทศและประชาชนเป็นหลัก:

หมวด 1 ความเป็นอิสระ

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องได้รับการจัดตั้งและบริหารงานโดยประชาชน โดยต้องไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลหรือภาคเอกชน
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องมีคณะกรรมการบริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
 • ข้อ 3 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องมีแหล่งเงินทุนที่มาจากประชาชน

หมวด 2 ความโปร่งใส

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของตนให้ประชาชนทราบอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของตนโดยบุคคลภายนอก
 • ข้อ 3 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการดำเนินงานของตน

หมวด 3 ความเสมอภาค

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องให้ความเสมอภาคแก่ผู้บริโภคทุกคน โดยต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือปัจจัยอื่นๆ
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดให้มีช่องทางให้ผู้บริโภคร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ

หมวด 4 ความเป็นธรรม

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยต้องให้ความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทุกฝ่าย
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดให้มีการไกล่เกลี่ยหรืออนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

หมวด 5 ความรวดเร็ว

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยต้องพยายามยุติคดีโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคต้องได้รับความเดือดร้อน
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องพัฒนาระบบการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

หมวด 6 ความมีประสิทธิภาพ

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

หมวด 7 ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและป้องกันการทุจริต
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการดำเนินงาน

หมวด 8 การมีส่วนร่วมของประชาชน

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์กร
 • ข้อ2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดให้มีการให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและโทษของการทุจริต

หมวด 9 การเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึก

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและโทษของการทุจริตแก่ประชาชน
 • ข้อ 2 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องจัดให้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ประชาชนในการคุ้มครองสิทธิของตนเองและป้องกันการทุจริต

หมวด 10 การติดตามประเมินผล

 • ข้อ 1 องค์กรคดีผู้บริโภคและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต – ภาคประชาชน จะต้องมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานผู้เขียน ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล
  ผู้ตรวจสอบ ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล
  ร่างประกาศใช้คู่มือ ณัฐวัฒน์ รัตนณวัฒนสกุล
  วันที่ ประกาศใช้วันที่ 23/12/2566